In this section


Podmínky

1. Souhlas s podmínkami
1.1 Tuto internetovou stránku („internetová stránka“) provozuje a prístup k ní poskytuje spolecnost Advent International Corporation (dále jen „spolecnost“, „my“ ve všech tvarech, „náš“ ve všech tvarech). Veškeré používání této internetové stránky se rídí podmínkami uvedenými v této Smlouve o podmínkách používání („smlouva“). Prectete si pozorne tuto stránku. Vstupem na tuto internetovou stránku, jejím prohlížením ci užíváním berete na vedomí, že jste si tuto smlouvu precetli, porozumeli jste jí a souhlasíte, že pro vás bude závazná. Pokud s podmínkami uvedenými v této smlouve nesouhlasíte, nepoužívejte tuto internetovou stránku.
1.2 Souhlasíte s tím, že Advent International Corporation muže tuto smlouvu menit kdykoliv bez predchozího upozornení. Aktuální platnou verzi této smlouvy najdete kdykoliv prostrednictvím odkazu „Podmínky“ na této internetové stránce. Úpravy podmínek jsou úcinné od okamžiku zverejnení. Pokud jsou pro vás jakékoliv zmeny této smlouvy neprijatelné, jediným opatrením k náprave je ukoncení registrace. Jakékoliv použití internetové stránky po dni nabytí platnosti zmen znamená, že s upravenými podmínkami souhlasíte.

 
 
2. Použití internetové stránky

2.1 Tato internetová stránka obsahuje anebo poskytuje ke stažení například software, texty, grafiku, obrázky a další materiály (dále souhrnně jako „obsah“). Obsah může být majetkem naší společnosti či může být poskytován prostřednictvím jiných osob na základě dohody. Obsah je chráněn autorským právem podle zákonů Spojených států amerických a zákonů dalších států. Neoprávněné použití obsahu může porušovat zákony o autorském právu, ochranných známkách a další zákony. K obsahu nemáte žádná práva a nemůžete jej používat jinak než způsobem povoleným v této smlouvě. Obsah nesmíte částečně ani zcela upravovat, přenášet, poskytovat k prodeji nebo převodu či vytvářet díla odvozená z obsahu. Je dovoleno tisknout přiměřené množství kopií obsahu pro osobní použití za předpokladu, že dodržíte všechna upozornění uvedená v obsahu týkající se například autorského práva, ochranných známek a dalších vlastnických práv. Žádné další použití obsahu není bez našeho předchozího písemného souhlasu dovoleno. Na jakékoliv kopii obsahu, kterou pořídíte, musíte ponechat všechna upozornění týkající se autorských a vlastnických práv uvedená v původním obsahu. Obsah nesmíte prodávat, převádět, postupovat, udělovat k němu licenci nebo dílčí licenci, upravovat, množit, předvádět, veřejně prezentovat, vytvářet z něj další verze, distribuovat ho či jinak používat jakýmkoliv způsobem pro jakékoliv veřejné či komerční účely. Použití nebo zveřejnění obsahu na jakékoliv jiné internetové stránce nebo jakémkoliv síťovém počítači pro jakékoliv účely je výslovně zakázáno.

Pokud porušíte jakoukoliv cást této smlouvy, vaše povolení k prístupu anebo používání obsahu a internetové stránky automaticky skoncí a musíte neprodlene znicit veškeré kopie obsahu, které jste vytvorili.

2.2 Ochranné známky, servisní známky a loga spolecnosti („ochranné známky spolecnosti“) použité a zobrazené na této internetové stránce jsou registrované a neregistrované ochranné známky a servisní známky spolecnosti. Názvy jiných spolecností, produktu a služeb uvedené na této internetové stránce mohou predstavovat ochranné nebo servisní známky ve vlastnictví jiných subjektu („ochranné známky tretích osob“ a spolecne s ochrannými známkami spolecnosti jen „ochranné známky“). Žádné informace na této internetové stránce by se nemely vykládat tak, že jejich prostrednictvím dochází k udelení jakékoliv licence ci práva, at už implicitne nebo na základe nemožnosti uplatnení nároku nebo jinak, užívat jakoukoliv ochrannou známku zobrazenou na této internetové stránce bez predchozího písemného souhlasu spolecnosti pro každé jednotlivé použití. Ochranné známky nemohou být použity tak, aby znevažovaly spolecnost nebo príslušnou tretí osobu, jakékoliv jejich produkty ci služby ani jakýmkoliv jiným zpusobem, který muže podle našeho primereného mínení poškodit dobré jméno ochranných známek. Použití jakýchkoliv ochranných známek v rámci odkazu na jakékoliv stránce nebo na jakoukoliv stránku je zakázáno, pokud není uvedení tohoto odkazu predem písemne schváleno spolecností. Jakýkoli prospech plynoucí z použití ochranných známek spolecnosti náleží spolecnosti Advent International Corporation.

2.3 Na internetové stránce jsou uvedeny odkazy na internetové stránky tretích osob („externí internetové stránky“). Tyto odkazy jsou k dispozici výhradne pro lepší orientaci a nepredstavují náš souhlas s obsahem daných externích internetových stránek. Obsah externích internetových stránek vytvárí a poskytují jiné subjekty. Kontaktujte prosím správce príslušných externích internetových stránek, pokud máte pripomínky týkající se odkazu ci obsahu uverejneného na techto externích internetových stránkách.

Neneseme odpovednost za obsah jakýchkoliv externích internetových stránek, na které je odkazováno, a neciníme žádná prohlášení týkající se obsahu ci presnosti informací na techto externích internetových stránkách. Pred stažením souboru ze všech internetových stránek byste meli prijmout preventivní opatrení k ochrane pocítace pred viry a dalšími poškozujícími programy. Pokud se rozhodnete vstoupit na externí internetové stránky, na které je odkazováno, ciníte tak na vlastní nebezpecí.

3. Omezení odpovednosti a záruka
3.1 SPOLECNOST, JEJÍ PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI, JEJICH VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, REDITELÉ, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ CI POSKYTOVATELÉ LICENCE (SOUHRNNE „CÁSTI SPOLECNOSTI“) NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKY ANI NECINÍ PROHLÁŠENÍ OHLEDNE OBSAHU, ZEJMÉNA JEHO PRESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI CI AKTUÁLNOSTI. CÁSTI SPOLECNOSTI NENESOU ODPOVEDNOST ZA PRAVDIVOST, PRESNOST CI ÚPLNOST JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELUM ANI ZA CHYBY, OMYLY A OPOMENUTÍ NEBO JAKÁKOLIV ZPOŽDENÍ CI PRERUŠENÍ PRENOSU DAT NEBO INFORMACÍ Z JAKÉHOKOLIV DUVODU. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE INTERNETOVOU STRÁNKU A JEJÍ OBSAH VYUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPECÍ.

INTERNETOVÁ STRÁNKA A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“ BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK. CÁSTI SPOLECNOSTI ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY, A TO ZEJMÉNA ZÁRUKU VLASTNICKÉHO PRÁVA, OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TRETÍCH OSOB A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚCELU.

3.2 ŽÁDNÁ CÁST SPOLECNOSTI NENESE V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNOST ZA JAKOUKOLIV ŠKODU, ZEJMÉNA ZA NEPRÍMÉ CI NÁSLEDNÉ ŠKODY, UŠLÝ ZISK CI ZA ŠKODY PLYNOUCÍ ZE ZTRÁTY DAT CI PRERUŠENÍ OBCHODNÍ CINNOSTI, KTERÉ JE ZPUSOBENO POUŽITÍM INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO OBSAHU CI NEMOŽNOSTÍ INTERNETOVOU STRÁNKU A OBSAH POUŽÍT, AT UŽ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, SMLOUVY, OBCANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VCETNE NEDBALOSTI) NEBO NA ZÁKLADE JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A TO I V PRÍPADE, ŽE CÁST SPOLECNOSTI BYLA O RIZIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNA.

3.3 Nekteré státy nedovolují vyloucení implikované záruky nebo omezení odpovednosti za neprímé nebo následné škody, a výše zmínená omezení ci vyloucení se na vás tedy nemusí vztahovat. V TECHTO STÁTECH JE ODPOVEDNOST CÁSTÍ SPOLECNOSTI OMEZENA V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍRE POVOLENÉ ZÁKONEM.

4. Odškodnení
Souhlasíte s obranou cástí spolecnosti pred veškerými nároky, žalobami ci požadavky a odškodnením a nepoškozováním cástí spolecnosti jakýmikoliv nároky, žalobami ci požadavky, zejména primerenými právními ci úcetními poplatky vyplývajícími z porušení této smlouvy na vaší strane nebo z prístupu k obsahu nebo na internetovou stránku, jejich použití ci zneužití z vaší strany. Spolecnost vás bude informovat o takových nárocích, žalobách nebo rízeních a poskytne vám na vaše náklady soucinnost pri obhajobe v prípade jakéhokoliv takového nároku, žaloby nebo rízení. Spolecnost si vyhrazuje právo na výhradní obranu/obhajobu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, která podléhá odškodnení podle ustanovení tohoto clánku. V takovém prípade souhlasíte s tím, že v primerené míre poskytnete soucinnost pri obrane spolecnosti v dané veci.

5. Ukoncení smlouvy
5.1 Ukoncení. Spolecnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení omezit, pozastavit nebo ukoncit tuto smlouvu a váš prístup k celé internetové stránce a obsahu nebo jejich cásti, a to kdykoliv, z jakéhokoliv duvodu a bez predchozího upozornení nebo odpovednosti. Spolecnost si vyhrazuje právo kdykoliv bez predchozího upozornení nebo odpovednosti zmenit, pozastavit ci prerušit provoz celé internetové stránky nebo obsahu nebo jejich cásti.
5.2 Pretrvání platnosti. Pokud je tato smlouva ukoncena, clánek 2, 3, 4, 5, 6 a 8 platí i po ukoncení této smlouvy.

6. Základní prvky internetové stránky jsou chráneny zákony o rozlišovací zpusobilosti, ochranných známkách, nekalé souteži a dalšími státními a federálními zákony a nesmí být jakkoliv kopírovány ci napodobovány, zcela ani zcásti, zejména prostrednictvím zobrazování stránky v cizích rámcích (framing) nebo zrcadlení (mirrors), pokud to není dovoleno v clánku 2. Žádné cásti obsahu této internetové stránky nesmí být prenášeny bez našeho výslovného písemného souhlasu pro každý jednotlivý prípad.
 

7. Uživatelé musí dodržovat platné zákony
Tato internetová stránka byla vytvorena v Bostonu, Massachusetts. Neposkytujeme žádná tvrzení týkající se toho, zda muže být obsah stahován, zobrazován ci zda je vhodný pro použití mimo USA. Pokud k internetové stránce ci obsahu pristupujete z území mimo USA, ciníte tak na vlastní nebezpecí. Nesete výhradní odpovednost za zajištení souladu se zákony své konkrétní jurisdikce, a to na území USA i mimo nej.

8. Další ustanovení
Tato smlouva se rídí hmotným právem státu Massachusetts bez ohledu na ustanovení kolizních norem. Výslovne souhlasíte s tím, že se podrídíte výhradní osobní jurisdikci státních a federálních soudu se sídlem v Bostonu ve státe Massachusetts. Pokud kterýkoliv príslušný soud shledá, že nekterá ustanovení této smlouvy jsou neplatná, neplatností takových ustanovení není dotcena platnost ostatních ustanovení smlouvy, která zustává plne platná a úcinná. Pokud spolecnost nejedná podle nekterého ustanovení smlouvy nebo ho nevymáhá, není to považováno za vzdání se takového ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení této smlouvy. Vzdání se práva ve vztahu ke spolecnosti je platné pouze v prípade, že je vyhotoveno písemne, a žádné takové vzdání se práva není považováno za vzdání se práva v jakémkoliv jiném ci pozdejším prípade. Pokud není mezi spolecností a vámi výslovne dohodnuto jinak, tato smlouva predstavuje úplnou dohodu mezi vámi a spolecností v souvislosti s jejím predmetem a nahrazuje všechny predchozí nebo soucasné písemne ci ústne uzavrené smlouvy mezi stranami v souvislosti s jejím predmetem. Nadpisy jednotlivých ustanovení slouží výhradne k usnadnení orientace a nemají žádný právní dopad. Tato smlouva je ve prospech našich právních nástupcu, postupníku a nabyvatelu licence nebo dílcí licence.

 

Zpět na hlavní stránku