In this section


Časté dotazy ohledně private equity

jazyk


Co je private equity?

Private equity je dlouhodobé kapitálové financování společností, které nejsou veřejně obchodované (tj. soukromých společností). Jako třída aktiv existuje private equity již od osmdesátých let minulého století a v současné době představuje významný prvek většiny rozvinutých tržních ekonomik. Private equity, neboli soukromý kapitál, rovněž hraje významnou roli v mnoha rychle se rozvíjejících ekonomikách.

Existují nějaká užitečná statistická data o private equity?

Podle statistik publikovaných organizací European Venture Capital A ssociation (EVCA) v rámci celé Evropy odvětví private equity a venture capital (investičního rizikového kapitálu) jako celek investovalo v roce 2006 celkem 71 mld. eur do 7536 společností. Zhruba 90% z těchto investic šlo do společností s méně než 500 zaměstnanci.

Studie ukazují, že v období mezi lety 2000 a 2004 vytvořily evropské společnosti financované soukromým kapitálem (private equity) a investičním rizikovým kapitálem (venture capital) 1 milion pracovních míst, což představuje kombinovanou roční míru růstu 5,4% (osminásobek celkové míry zaměstnanosti 25 zemí Evropské unie, která činí 0,7%).

Statistická data EVCA za rok 2006 ukazují, že v roce 2006 došlo ve střední a východní Evropě k dramatickému nárůstu investic v oblasti private equity, které dosáhly 1,67 mld. eur, což je více než trojnásobek oproti roku 2005 a také dosavadní rekord. Tato statistická data však nezahrnují investiční činnost v oblasti private equity na Ukrajině.

Míra investic vykázala značný nárůst téměř ve všech zemích v tomto regionu, zejména pak v Maďarsku, České republice a Polsku. Čísla zaznamenaná v Maďarsku a České republice jsou z velké části důsledkem jednotlivých velkých transakcí v každé z těchto zemí.

Zhruba 90 % investiční činnosti tohoto regionu v roce 2006 se soustředilo do Maďarska, České republiky, Polska a Rumunska.

Při srovnání investiční činnosti s HDP střední a východní Evropa stále zaostává za Evropou jako celkem, i když se i tato mezera zmenšuje. V roce 2006 dosáhly investice vyjádřené jako procento HDP v regionu střední a východní Evropy hodnoty 0,218%, neboli 39 % z celoevropského průměru ve výši 0,552%. V roce 2005 představoval region střední a východní Evropy 19% z evropského průměru.

Podle studie provedené organizací EVCA dosáhly v roce 2006 investice typu private equity v České republice celkové hodnoty 12,4 milionu eur. Odkupy společností (tzv. buyouts) představovaly 89,7% z celkové částky 11,1 milionu eur.

Další informace lze získat internetových stránkách na adrese www.evca.eu a/nebo www.cvca.cz.

Jak se private equity liší od financování typu venture capital?

Terminologie v tomto oboru se liší, ale široce uznávanou normou je, že pojem „private equity“ znamená investice do již etablovaných firem v pozdější fázi jejich vývoje. Tyto investice v pozdější fázi jsou někdy zevšeobecňovány jako „odkupy“ neboli „buyouts“. „Venture capital“ obvykle označuje investice v ranější fázi, a to do společností, které potřebují kapitál na expanzi.

Společnost Advent International se zaměřuje na středně velké investice v rozsahu 30 - 100 milionů eur a nezabývá se investicemi typu venture capital.

Podíváme-li se na jednotlivé druhy investic, studie EVCA ukazuje, že odkupy představovaly 91 % z celkové transakční hodnoty vykazované v regionu střední a východní Evropy (kromě Ukrajiny) v roce 2006, což je dosud nejvyšší známý podíl. Tato hodnota značně přesahuje poměr výkupů v Evropě jako celku, který činil 69%. Míra odkupů v regionu střední a východní Evropy rostla více než šestkrát rychleji než v roce 2005, což naznačuje jasné zaměření a preferenci tohoto druhu transakcí mezi správci fondů působícími v tomto regionu. U transakcí typu kapitálové expanze došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2005, přičemž tyto transakce představovaly 5,7% z celkové investiční hodnoty ve střední a východní Evropě v roce 2006. Vzhledem k tomu, že ve skutečnosti většina cílů odkupu byla růstovými společnostmi, tento údaj by neměl být interpretován tak, že investičním cílům střední a východní Evropy chybí perspektiva růstu. Investice do „rozjezdu“ společností v roce 2006 zaznamenaly značný nárůst, a to pětinásobný oproti roku 2005, převážně díky aktivitám v Rumunsku. Nicméně tyto investice zůstaly celkově nízké, protože poměr celkových investic činil pouze 2,7% ve srovnání s 10,0% v Evropě jako celku.

Jak se private equity liší od jiných forem financování, jako je bankovní dluhové financování, investiční (tzv. hedge) fondy nebo veřejný úpis akcií?

Jednoduše řečeno, private equity neboli soukromý kapitál získá dlouhodobý podíl v určité společnosti s konkrétním cílem výrazně zvýšit její hodnotu v horizontu 3 až 5 let. Během tohoto období rovněž hraje aktivní roli v řízení a rozvoji takové společnosti.

Private equity se od ostatních forem financování liší dvěma základními způsoby:

Pojmy v oboru financování:

  • Private equity firmy kupují vlastní kapitál určité společnosti.
  • Dluhové financování, obvykle od banky, je půjčka, kterou je nutno splatit.
  • Veřejně obchodovatelná společnost získává kapitál od veřejných investorů, kteří usilují o mnohem krátkodobější návratnost svých investic. Veřejné trhy mají rády předvídatelnost výnosů a nejsou nakloněny rozsáhlým provozním výdajům, které – ačkoli jsou z dlouhodobějšího hlediska v zájmu společnosti – mohou potlačit krátkodobé výnosy. Vzhledem k tomu, že private equity firmy obvykle investují do společnosti na 3 až 5 let, vyžaduje to dlouhodobější pohled na vytváření hodnoty. Rozsáhlé provozní výdaje jsou přesně ten typ nákladů, pro který se investoři v oblasti private equity běžně rozhodují, když podporují určitou společnost, čímž této společnosti umožňují dosáhnout jasně definovaných růstových cílů.
  • Investiční fondy. Investiční fond (tzv. hedge fond) je podobný soukromému kapitálu v tom, že obvykle získává prostředky od profesionálních investorů. Zde ovšem podobnost s private equity končí. Financování typu private equity usiluje o vytváření hodnoty v dlouhodobějším horizontu, zatímco investiční fondy mají převážně zájem o likviditu, a tudíž požadují krátkodobější návratnost investice. Z toho důvodu investiční fondy obecně investují pouze do veřejně obchodovaných společností, obvykle tak, že získají menšinový podíl. Na rozdíl od private equity nehrají aktivní roli v řízení či rozvoji dané společnosti.

Aktivní vlastnictví: Na rozdíl od bank, investičních fondů nebo veřejných akcionářů hrají investoři soukromého kapitálu aktivní roli při řízení a rozvoji jimi vlastněných společností. Mezi typické činnosti patří zajištění růstové strategie, profesionalizace společnosti, zajištění trvalé podpory managementu ve strategických záležitostech a otázkách politiky společnosti, prezentace širší perspektivy rozvoje firmy, zajištění odborných znalostí pro řízení; zajišťování důležitých příležitostí/kontaktů v oboru, financování, cílení a pomoc při fúzích a akvizicích. Investoři soukromého kapitálu rovněž vytvářejí prostor pro diskusi o nápadech v oblasti řízení.

Kde berou firmy působící v oblasti private equity finanční prostředky na nákup společností?

Firmy působící v oblasti private equity jednají téměř výhradně s vysoce profesionálními investory, jako jsou soukromé a veřejné penzijní fondy, pojišťovny, charitativní organizace, univerzity, soukromé rodinné firmy s rozsáhlým majetkem a další informovaní investoři. (Odkaz na investory společnosti Advent)

Tito investoři vnímají private equity jako třídu aktiv, ze které mohou vygenerovat návratnost svého kapitálu. Dalšími třídami aktiv, do kterých investoři obvykle investují, jsou kótované trhy, státní dluhopisy apod.

Proč bych, jako vlastník společnosti, měl zvažovat prodej společnosti Advent?

Private equity představuje výhodné řešení pro vlastníky nebo zakládající akcionáře, kteří mají zájem o pokračující růst své firmy jako nezávislého subjektu. Mnohé vlastníky rovněž láká skutečnost, že investor v rámci financování private equity je zkušený akcionář s podobným uvažováním, který je odhodlán dostat danou společnost o stupeň výš, místo aby pouze získal její klientelu, tržní podíl nebo aktiva. Mnozí vlastníci rovněž rádi zvažují budoucí zájmy svého manažerského týmu, jehož členové významně přispěli k úspěšnému rozvoji firmy. Firmy investující soukromý kapitál po akvizici společnosti obvykle poskytují různé motivační programy stávajícímu vedení a umožňují mu podílet se na pokračujícím úspěchu.

Získává společnost Advent obvykle minoritní, nebo majoritní vlastnický podíl ve společnostech?

Společnost Advent nejčastěji získává majoritní podíl ve společnosti, ale rovněž je ochotna uvažovat o minoritním podílu, pokud se jedná o podobně uvažující akcionáře.

Zachová si prodávající obvykle nějaký vlastnický podíl ve společnosti poté, co do ní vstoupí společnost Advent?

Ve většině případů si soukromí prodávající podíl ve společnosti zachovají. Pokud je prodávajícím firma, obvykle si vlastnický podíl nezachová.

Co se stane s manažerským týmem společností, do kterých společnost Advent vstoupí?

Naší zásadou  je podpora manažerských týmů. Ve většině případů původní manažerský tým, nebo alespoň jeho hlavní členové, zůstane ve firmě. Nicméně s ohledem na skutečnost, že společnosti v našem portfoliu obvykle usilují o dosažení ambiciózních růstových cílů, požadujeme někdy další, doplňkové manažerské odborné znalosti. Toho lze dosáhnout různými způsoby, například jmenováním výkonných a dalších pracovníků nebo angažováním specializovaných poradců z oboru v rámci našeho programu Operating Partner. (Odkaz na program Operating Partner)

Může manažerský tým investovat do společnosti spolu se společností Advent nebo - pokud již vlastní podíl na jmění společnosti - si ponechat částečné vlastnictví?

Ano. Zásadou společnosti Advent je sladit zájmy manažerského týmu s vlastními zájmy, a proto manažerským týmům rádi nabízíme účast na vlastnictví společnosti.

Používá společnost Advent na financování svých investic kromě private equity také externí dluhové financování?

Ano, na financování svých investic používáme externí dluhové financování i vlastní kapitál. Je to obvyklá praxe v oboru. Při používání externího dluhového financování si však počínáme velice obezřetně.

Jak funguje proces investičního rozhodování?

Všechny fáze procesu investičního rozhodování probíhají přísně důvěrně a s odpovídající mírou citlivosti a diskrétnosti.

Celý proces začíná počátečním zkoumáním určité příležitosti. V podnikatelském záměru bychom rádi viděli popis tržní příležitosti, specifika produktu nebo služby, které daná společnost nabízí, historické a odhadované finanční výkazy firmy (včetně kapitálové struktury), informace vedení společnosti, marketingovou a prodejní strategii a předpokládané využití výnosů z financování.

Po počátečním prověření následuje další krok, který spočívá ve schůzkách a jednání s managementem konkrétní společnosti, které nám umožní navzájem se poznat a jednat o firmě podrobněji.

Rozhodnutí investovat činí regionální investiční komise. Realizovali jsme již více než 500 investic, a proto máme velké zkušenosti s rychlou a efektivní realizací transakcí, což je vždy naším cílem.

Jak se spolupracuje se společností Advent? Nakolik se bude Advent aktivně zapojovat do činnosti firmy?

Jsme angažovaný investor, který usiluje o vytvoření kooperativního partnerství s manažerskými týmy. Budeme mít zastoupení ve statutárních orgánech společnosti a úzce se podílet na dohledu nad strategií. Rovněž věnujeme velkou pozornost finančním výkazům. Nepodílíme se však na každodenním řízení firmy, které je hlavní kompetencí manažerského týmu.

Jak pomáhá společnost Advent při rozvoji firem?

Společnost Advent pomáhá při rozvoji firem mnoha způsoby. Zaprvé, poskytujeme firmě kapitál. Zadruhé, přispíváme svou důkladnou znalostí daného sektoru a často přímou zkušeností s prací se společnostmi v podobných situacích. Prostřednictvím svých rozsáhlých mezinárodních sítí v daném odvětví jsme rovněž schopni nabídnout svým společnostem přístup k tržním informacím, odborníkům v daném oboru a obecným kontaktům, ke kterým by tyto společnosti jinak mohly být složitý přístup. Zároveň nabízíme přímou podporu a poradenství u činností, jako jsou fúze a akvizice.

Jaké výhody má společnost Advent oproti jiným firmám v oblasti private equity?

  • Hloubka odborných znalostí v sektoru: Mnoho firem v oboru private equity používá specializaci pro určitý sektor, ale jen málo z nich působí ve svých sektorech tak dlouho jako my (ve většině případů dvě desetiletí), ani nemají takové mezinárodní zkušenosti ohledně svých vybraných sektorů. Naše investice v rámci jakéhokoli konkrétního sektoru často přesahují hranice čtyř kontinentů.
  • Znalost místního trhu: Znalost místního tržního prostředí je klíčem k tomu, abychom firmám pomohli dosáhnout jejich plného růstového potenciálu, ať již na domácí, regionální nebo mezinárodní úrovni. Působnost na daném místním trhu je základní zásadou společnosti Advent a naše síť poboček (z nichž každá má etablovaný tým místních odborníků) je neporovnatelná, a to jak regionálně, tak i mezinárodně.
  • Mezinárodní sítě: V dnešní době jsou všechny firmy do určité míry zasaženy globalizací. Výsledkem jsou větší možnosti, ale také zvýšená míra rizika. Mezinárodní praxe je v současnosti nutností pro všechny firmy. Díky naší jedinečné kombinaci mezinárodního působení a místních zdrojů zajišťují mezinárodní sítě společnosti Advent firmám ve svém portfoliu cenný zdroj podpory.
  • Dosavadní výsledky: Dosavadní výsledky společnosti Advent pokrývající řadu sektorů a zeměpisných oblastí a dosahované již více než dvacet let jsou tím nesilnějším důkazem úspěchu v oblasti podpory rozvoje společností v portfoliu společnosti Advent. Obecněji řečeno, jsme široce uznáváni jako jeden z nejvlivnějších globálních investorů v oboru private equity. Tuto skutečnost ještě posiluje více než 20 prvenství v oboru a řada ocenění ve všech regionech, ve kterých investujeme.

Jak dlouho zůstává společnost Advent investorem v určité společnosti?

Toto závisí na vývoji dotyčné společnosti, ale obvykle setrváváme v investici 3 až 5 let.

Jak vystupuje společnost Advent ze svých investic?

Rozhodnutí, kdy a jak vystoupit z investice, činíme ve spolupráci s managementem společnosti, jejím představenstvem a ostatními akcionáři. Zvolený způsob záleží na individuální a tržní situaci dotyčné společnosti. Nejčastějším způsobem výstupu z investice je prodej strategickému partnerovi nebo primární emise akcií na burze. V některých situacích může společnost získat jiná firma v oboru private equity.

Statistické údaje EVCA zdůraznily, že míra výstupů z investic (měřená cenou investice) v regionu střední a východní Evropy v roce 2006 mírně vzrostla oproti roku 2005, a to zhruba o 5 %. Nejvýznamnějším způsobem výstupu z investice byl prodej a představoval 47 % ze všech výstupů z investic. Míra výstupů přes veřejný trh se značně zvýšila, a to na 18 % ze všech výstupů z investic, a stále setrvává mírně nad hodnotou 16 % zaznamenanou v Evropě jako celku.

Za zmínku stojí nárůst poměru prodejů jiným firmám zabývajícím se private equity, které jsou často označovány jako „sekundární“. V roce 2006 tento způsob představoval téměř 13 % ze všech výstupů z investic, což je mnohem více než 6 % zaznamenaných v roce 2005 a mnohem blíže k evropské úrovni. V roce 2006 byly i nadále největším zdrojem výstupů z investic ve střední a východní Evropě polské transakce, a to ve výši 31 % z celkových vykazovaných výstupů.